Hosting

Regulamin

Rozdział I – Informacje

 1. Umowa określa zakres i warunki świadczenia usług internetowych przez DyalCom Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, zwaną dalej Operatorem Usług Internetowych.

Rozdział II - Warunki świadczenia usług przez Operatora

 1. Operator świadczy usługi internetowe zgodnie z aktualnym Cennikiem Usług.

Rozdział III - Zakres obowiązków Operatora

 1. Operator zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usług opłaconych przez Klienta zgodnie z zawartą Umową o parametrach nie gorszych od wskazanych w Umowie.

Rozdział IV - Zakres obowiązków Klienta

Zamawiający zobowiązuje się do:

 1. Terminowego uiszczania określonych w Cenniku opłat zgodnie ze złożonym zamówieniem w wysokości określonej fakturą na rachunek wskazany przez Operatora na fakturze lub na jego stronie intemetowej,
 2. Niezwłocznego powiadomienia Operatora o zmianie danych niezbędnych Operatorowi do prawidłowego wystawienia faktury VAT,
 3. Regulowania płatności wynikających z tytułu rejestracji domeny na podstawie faktur wystawionych przez NASK lub Operatora wg cennika i zasad rejestracji.
 4. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w zamówieniu dla celów związanych ze świadczeniem Usług Internetowych. Klient, w dowolnej chwili, ma prawo wglądu oraz zmiany danych osobowych.

Rozdział V - Czas obowiązywania umowy

 1. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

Rozdział VI - Opłaty i terminy

 1. Klient zobowiązany jest regulować opłaty abonamentu rocznego w określonych terminach, na podstawie przesyłanych faktur, na konto Operatora nr 18 12406638 1111 0010 2399 1236
 2. Operator zastrzega sobie prawo zmiany Cennika w przypadku zmiany czynników wpływających na kalkulacje cen.
 3. Operator zobowiązuje się do pisemnego poinformowania klienta o zmianie cen, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
 4. W przypadku opóźnienia przez Klienta zapłaty faktury, Operator zastrzega sobie dochodzić odsetek ustawowych naliczając je od pierwszego dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności.
 5. W przypadku braku wpłaty całości lub części sumy faktury, Operator po 14 dniach, licząc je od pierwszego dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności, ma prawo zawieszenia świadczonych usług internetowych do czasu uregulowania należności wraz z należnymi odsetkami karnymi. Klientowi nie przysługuje zwrot wpłaty za okres zawieszenia świadczenia usług spowodowany opóźnieniem w płatnościach.
 6. Operator na 30 dni przed kolejnym okresem rozliczeniowym prześle klientowi fakturę zgodnie z zamówionym pakietem.

Klient upoważnia Operatora do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy i wysłania jej pocztą na podany adres.

Rozdział VII - Rozwiązanie umowy

 1. Klient może rozwiązać umowę z Operatorem wypowiadając umowę nie później niż 30 dni przed następnym okresem rozliczeniowym. Niedotrzymanie tego terminu zobowiązuje klienta do opłacenia faktury wynikającej z umowy. Złożenie wypowiedzenia w trakcie trwania okresu rozliczeniowego i przeniesienie usług do innego operatora nie skutkuje zwrotem opłaty za niewykorzystany okres abonamentowy.
  Wypowiedzenie Umowy jest skuteczne tylko w formie pisemnej i musi być przesłane Operatorowi listem poleconym lub doręczone osobiście.
 2. Operator może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy :
  - wykupione przez Klienta usługi będą wykorzystywane niezgodnie z obowiązującymi zasadami moralnymi i prawnymi.
  - dojdzie do ponad 14 dniowego opóźnienia w płatności całości lub części .
 3. Klient ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, z winy Operatora wyłącznie w przypadku:
  - naruszenia przez Operatora parametrów usługi, jeżeli naruszenie takie trwa dłużej niż 2 tygodnie od czasu zgłoszenia przez Klienta reklamacji,
  - zmiany Regulaminu, w terminie 2 tygodni od dnia publikacji takiej zmiany na stronie internetowej Operatora
  Złożenie wypowiedzenia w trakcie trwania okresu rozliczeniowego i przeniesienie usług do innego operatora nie skutkuje zwrotem opłaty za niewykorzystany okres abonamentowy.Wypowiedzenie Umowy jest skuteczne tylko w formie pisemnej i musi być przesłane Operatorowi listem poleconym lub doręczone osobiście.

Rozdział VIII -Reklamacje

 1. Reklamacje Usług Klient zobowiązany jest zgłaszać w formie pisemnej pocztą lub e-mail'em za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od daty identyfikacji przez Klienta nieprawidłowości w świadczeniu Usługi. Reklamacja powinna jednoznacznie identyfikować klienta, zawierać opis nieprawidłowości oraz czas lub okres jej wystąpienia. Operator zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w ciągu 5 dni roboczych licząc od dnia jej otrzymania i poinformować o tym Klienta. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza uznanie reklamacji przez Operatora. W przypadku uznania reklamacji
 2. Operator usunie zidentyfikowaną nieprawidłowość, a w przypadku braku ciągłości działania usługi ponad 24h zwróci Klientowi część abonamentu za okres nieprawidłowego działania usługi, kwota ta zostanie uwzględniona przy najbliższej fakturze wystawionej Klientowi lub Operator odpowiednio przedłuży okres abonamentowy. Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wystąpienia jakichkolwiek szkód po stronie Klienta, spowodowanych korzystaniem lub niemożnością korzystania przez Klienta z Usług, a w szczególności z powodu:
 3. Opóźnień lub przerw w świadczeniu Usług, spowodowanych przez czynniki od Operatora niezależne (w tym min.: awarię łącz telekomunikacyjnych, przeciążenia łącz, przerw w dostawę energii elektrycznej), na które Operator nie miał wpływu oraz nie mógł im zapobiec nieprawidłowego używania wykupionych przez Klienta usług (w tym m.in. nieprawidłowej konfiguracji oprogramowania po stronie Klienta).
 4. W każdym przypadku odpowiedzialność odszkodowawcza Operatora z tytułu Umowy ograniczona jest wysokością Opłaty wnoszonej przez Klienta za Usługę, której to dotyczy w okresie jednego roku poprzedzającego bezpośrednio dzień zgłoszenia roszczenia odszkodowawczego.

Rozdział IX - Postanowienia dodatkowe

 1. Operator zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy treści przekazywanych za pomocą poczty elektronicznej z wykorzystaniem konta poczty elektronicznej, założonego na serwerze Operatora.
 2. Operator nie bierze odpowiedzialności za sprawność działania usługi przekazywania informacji o nadejściu poczty na telefon komórkowy ze względu na uzależnienie przekazu od aktualnego stanu łączy internetowych oraz operatora GSM.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do możliwie krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu wszystkich lub niektórych usług, związanych z obsługą i konserwacją systemu, w szczególności w soboty i niedziele w godzinach 22:00-6:00 lub innych porach, jeśli wymaga tego doraźne bezpieczeństwo systemu, jednak nie więcej niż 11 godzin w miesiącu.
 4. Operator ma prawo przenieść prawa i obowiązki wynikające z Umowy na osobę lub podmiot trzeci, bez dodatkowej zgody ze strony Klienta.
 5. Wszelkie zmiany umowy dla jej ważności wymagają formy pisemnej.
 6. Dla sporów mogących wyniknąć z niniejszej Umowy właściwy będzie Sąd odpowiedni dla siedziby Operatora.
 7. W sprawach nienormowanych powyższą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002r o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U.2002.144.1204 z późn. zm..
 8. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.